Ακαδημιούπολη, Ιαπωνία. Το κέντρο της επιστήμης. Πέρα από το γενονός ότι είναι 30 χρόνια μπροστά σε τεχνολογία, πολλοί μαθητές σπουδάζουν...